Welcome Khách

thuvien.ucoz.com

[ Truyện mới · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Thư viện online » Phòng đọc trực tuyến » Tôn giáo » Tứ tất đàn
Tứ tất đàn

Tứ tất đàn là bốn phép thành tựu viên mãn Phật đạo. Trong cuộc đời thuyết pháp của đức Thế Tôn, Ngài luôn diệu dụng tứ tất đàn làm cho chúng sinh mau chứng ngộ.

1) Thế giới tất đàn: Những điều Như Lai phương tiện tùy thuận chúng sinh mà nói (như người, vật, nhà, xe, núi, voi, mưa nắng v.v...)

2) Vị nhân tất đàn: Như Lai tùy căn cơ trình độ của mỗi người mà dạy phép này phép khác khiến họ dễ tiếp thu, mau tiến hóa.

3) Đối trị tất đàn: Như Lai tùy thuận chỗ mê lầm của chúng sinh mà nói những pháp đối trị như lương y tùy bệnh cho thuốc.

4) Đệ nhất nghĩa tất đàn: Khi thấy cơ duyên của chúng sinh đã thuần thục Ngài không dùng phép tương đối như trên nữa mà khai thị trung đạo thuyết cái thật tướng của các pháp khiến họ sớm đạt chân lý.


admin đăng vào lúc 12:47 PM, ngày 20-10-2014.

Thư viện online » Phòng đọc trực tuyến » Tôn giáo » Tứ tất đàn
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: